Загальні положення 

1.1.  Ця оферта, є офіційною пропозицією Інтернет-магазину GSE_store, далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним чином, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», який розміщує цю Публічну оферту (пропозицію) на офіційному Інтернет-сайті Продавця https://gse-store.com/ (далі -« Інтернет-магазин»).

1.2.  Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

1.3. Покупець, який сплатив замовлення на умовах цього Договору, може відкликати свою згоду на укладення електронного Договору купівлі-продажу товарів, повідомивши про це Продавця, до моменту надходження на банківський рахунок останнього грошових коштів, сплачених Покупцем у якості оплати  вартості замовлення на умовах цього Договору.

1.4. Обов’язок укласти з Покупцем електронний договір купівлі-продажу товару виникає у Продавця з моменту надходження на його банківський рахунок грошових коштів, сплачених Покупцем у якості оплати  вартості замовлення на умовах цього Договору.

1.5. Продавець може відкликати свою пропозицію (Публічну оферту) укласти із Покупцем Договір купівлі-продажу товарів на умовах цього Договору, повідомивши про це Покупця , до моменту надходження на банківський рахунок Продавця грошових коштів, сплачених Покупцем у якості оплати  вартості замовлення на умовах цього Договору.

Поняття і визначення

2.1.  У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар»  —  моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин»  —  відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом вчинення електронного правочину.

* «Продавець»  —  компанія, яка реалізує товари, представлені в Інтернет-магазині.

* «Покупець»  —  фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення»  —  вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет Договору

3.1.  Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1.  Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину, який є у наявності.

4.2.  Кожну позицію можна замовити у будь-якій кількості.

4.3.  При відсутності товару на складі, Менеджер Продавця зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4.  При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, іншим товаром з урахуванням відповідних взаєморозрахунків, або відмовитися від даного товару та анулювати замовлення.

4.5.  Якщо клієнт оформив декілька замовлень, то такі замовлення стають в чергу до відправлення. Продавець не гарантує можливість об’єднання таких замовлень в одне і відправку разом.

Порядок оплати замовлення

5.1.  Товар оплачується у гривні через оператора платіжної системи, або через банк по реквізитам Продавця, або готівкою за фактом його отримання у відділенні транспортної компанії - післяплатою (контроль оплати).

5.2. У разі, якщо після оплати Покупцем 100% вартості товару через оператора  платіжної системи або через банк по реквізитам Продавця, які зазначаються у рахунку-фактурі, грошові кошти не надійшли на банківський рахунок Продавця, останній залишає за собою право не укладати електронний договір купівлі-продажу товару та не передавати товар.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів Покупцям, придбаних в інтернет-магазині, здійснюється засобами транспортних компаній до погоджених пунктів видачі товару.

6.2.  Разом із придбаним товаром Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

 Права та обов'язки сторін:

7.1.  Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити виконання своїх обов’язків за цим Договором у разі невиконання чи неналежного виконання Покупцем умов цього Договору.

7.2.  Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити вартість замовлення та отримати товар на умовах цього Договору.

7.3.  Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1.  Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2.Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- незначну невідповідність кольорової гами проданого товару кольоровій гамі  замовленого Покупцем товару, яка може мати місце виключно через різну передачу кольорового спектру  різними моніторами, обумовлену  різним їх налаштуванням, а також  технічними характеристиками моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- будь-які протиправні дії, скоєні Покупцем із використанням цього Інтернет-сайту або із використанням інформації чи інших засобів інтернет-магазину Продавця;

- передання Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3.  Покупець, користуючись сервісом цього Інтернет-магазину Продавця, самостійно несе відповідальність за збитки чи шкоду, заподіяну Продавцю чи третім особам його діями чи бездіяльністю

8.4.  У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору.  Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5.  Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1.  Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови його попередньої публікації на сайті https://gse-store.com/

9.2.  Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3.  Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення.  При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4.  Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5.  Фактичною датою укладення електронного договору купівлі-продажу товарів між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст.  11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6.  Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7.  Інформація, яку Покупець надає Продавцю, є конфіденційною.  Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1.  Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2.  Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3.  При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму.

Строк дії Договору

11.1. Електронний договір купівлі-продажу товарів вважається укладеним з того моменту, який у часовому вимірі стався  раніше:

а) з моменту надходження на банківський рахунок Продавця грошових коштів, сплачених Покупцем у якості оплати  вартості замовлення на умовах цього Договору;

б) з моменту отримання товару Покупцем.

11.2.  До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення Покупцю грошових коштів

11.3.  Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.